ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชฎาวรรณ ไม่โศก EF323043515TH ไปรษณีย์ไทย Apr 27, 2563 00:00 042020000045
ศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ RH525481032TH ไปรษณีย์ไทย Oct 08, 2020 102020000005
ภัทรพรรณ สุดแสวง RH525480902TH Sep 19, 2020 092020000012
กรรณิกา บุญรัตน์ EH068054850TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2020 092020000008
สุดาภรณ์ เกษศิริ EH068054775TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2020 092020000006
ธนพร บรรดาศักดิ์ PC089144958TH Sep 08, 2020 092020000003
วรนุช แสนคำ PC068144961TH Sep 08, 2020 092020000004
อัญชลี อะชะรัมย์ PC089144913TH PC089144900TH Aug 31, 2020 082020000026
อุทุมพร​ วีระพันธุ์​ RH525480757TH ไปรษณีย์ไทย Aug 27, 2020 082020000025
Ratirom Kaosamrit RH525480765TH ไปรษณีย์ไทย Aug 27, 2020 082020000024
อรอนงค์ แก้วมณี EH068054130TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2020 082020000023
นายเอกพล อินทร์เอม PC089144895TH Aug 26, 2020 082020000022
วลัยภรณ์ ศาสตร์สาระ EH068054112TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 25, 2020 082020000020
อาภัสรา ศิริพงษ์ไพบูลย์ RH525480669TH ไปรษณีย์ไทย Aug 24, 2020 082020000019
สุนิศา กล่อมเกลี้ยง EH068053987TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2020 082020000017
ศิวพร เจริญกิจไพบูลย์ RH525480774TH ไปรษณีย์ไทย Aug 19, 2020 082020000016
วีรภัทรา อนุชน PC089144927TH Aug 19, 2020 082020000015
Thitiporn PC089144856TH Aug 19, 2020 082020000014
นายวรวุฒิ อินทสุวรรณ์ EH068054041TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 18, 2020 082020000013
สมรัตน์ สิงหพงษ์ RH525480638TH ไปรษณีย์ไทย Aug 17, 2020 082020000010
สุรีรัตน์ สุวรรณพงษ์ EH068053633TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000006
ระวีวรรณ ธิยะ EH068053766TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000005
ต่วนรอฮานา อาจณรงค์ PC098144873TH Aug 04, 2020 082020000002
อัญชุลี สายสวาท EH068053457TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2020 072020000025
นีรนุช ผุดผ่อง EH068053465TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2020 072020000024
สุดารัตน์ นันตากาศ RH525480567TH ไปรษณีย์ไทย Jul 31, 2020 072020000023
ธิดารัตน์ ไตรรัตนพิพัฒน์ RH525480624TH ไปรษณีย์ไทย Jul 28, 2020 072020000022
จิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์ RH525480536TH ไปรษณีย์ไทย Jul 27, 2020 072020000021
น้อง ปอเปี๊ยะ EH068053474TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2020 072020000020
ศิริลักษณ์ เพ็ญไพจิตร์ RC103391983TH ไปรษณีย์ไทย Jul 20, 2020 072020000018
วิภา มูลติชัย PC089103057TH Jul 20, 2020 072020000017
Chonakarn hilme EH068053355TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 20, 2020 072020000016
ปวิชญาดา อุดคำอ้าย RC103393613TH ไปรษณีย์ไทย Jul 20, 2020 072020000015
พิมพ์ผกา ธีระธนวันต์ RC103391864TH ไปรษณีย์ไทย Jul 16, 2020 072020000013
ชนิดา ปานพูนทรัพย์ EH068053151TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 15, 2020 072020000011
ปาณิสรา กลิ่นสุคนธ์ EH068053284TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 14, 2020 072020000010
อรนุช สร้อยข่าย EH068053240TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 13, 2020 072020000008
ดวงกมล ผาเหลา RC103392003TH ไปรษณีย์ไทย Jul 11, 2020 072020000007
นางสาวรุจิรา ประทีป ณ ถลาง RC089111019TH -พัสดุธรรมดา Jul 09, 2020 072020000005
ปวีณา​ มีทวี EF322815836TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2020 072020000004
นางสาวปัทมา ศรีบุญเรือง EH068053032TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000002
Napathr Siripanichkorn EH068052978TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000001
เพ็ญศรี ศรีศุภสันต์ EH068052589TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 062020000033
นางสาวจุฑามาศ จันทนี EH068052947TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 062020000032
คุณบังอร มงคลแท้ EH068052828TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 30, 2020 062020000031
ณัฐวรรณ แก้วรัตน์ PC089111022TH -พัสดุธรรมดา Jun 30, 2020 062020000030
Beer PC089102670TH -พัสดุธรรมดา Jun 29, 2020 062020000029
นางสาวศิริรัตน์ คำมี EH068052726TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 25, 2020 062020000027
นิชาภา โพธิ์หล้า EH068052536TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000026
นาย ศุภณัฐ ณ ฤทธิ์ EH068052465TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 23, 2020 062020000025
ชื่อลูกค้า : ชฎาวรรณ ไม่โศก
Tracking number : EF323043515TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000045
ชื่อลูกค้า : ศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์
Tracking number : RH525481032TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : ภัทรพรรณ สุดแสวง
Tracking number : RH525480902TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : กรรณิกา บุญรัตน์
Tracking number : EH068054850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : สุดาภรณ์ เกษศิริ
Tracking number : EH068054775TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : ธนพร บรรดาศักดิ์
Tracking number : PC089144958TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : วรนุช แสนคำ
Tracking number : PC068144961TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : อัญชลี อะชะรัมย์
Tracking number : PC089144913TH PC089144900TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000026
ชื่อลูกค้า : อุทุมพร​ วีระพันธุ์​
Tracking number : RH525480757TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000025
ชื่อลูกค้า : Ratirom Kaosamrit
Tracking number : RH525480765TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000024
ชื่อลูกค้า : อรอนงค์ แก้วมณี
Tracking number : EH068054130TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000023
ชื่อลูกค้า : นายเอกพล อินทร์เอม
Tracking number : PC089144895TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000022
ชื่อลูกค้า : วลัยภรณ์ ศาสตร์สาระ
Tracking number : EH068054112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000020
ชื่อลูกค้า : อาภัสรา ศิริพงษ์ไพบูลย์
Tracking number : RH525480669TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000019
ชื่อลูกค้า : สุนิศา กล่อมเกลี้ยง
Tracking number : EH068053987TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000017
ชื่อลูกค้า : ศิวพร เจริญกิจไพบูลย์
Tracking number : RH525480774TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000016
ชื่อลูกค้า : วีรภัทรา อนุชน
Tracking number : PC089144927TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000015
ชื่อลูกค้า : Thitiporn
Tracking number : PC089144856TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000014
ชื่อลูกค้า : นายวรวุฒิ อินทสุวรรณ์
Tracking number : EH068054041TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : สมรัตน์ สิงหพงษ์
Tracking number : RH525480638TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000010
ชื่อลูกค้า : สุรีรัตน์ สุวรรณพงษ์
Tracking number : EH068053633TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : ระวีวรรณ ธิยะ
Tracking number : EH068053766TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : ต่วนรอฮานา อาจณรงค์
Tracking number : PC098144873TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : อัญชุลี สายสวาท
Tracking number : EH068053457TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000025
ชื่อลูกค้า : นีรนุช ผุดผ่อง
Tracking number : EH068053465TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000024
ชื่อลูกค้า : สุดารัตน์ นันตากาศ
Tracking number : RH525480567TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000023
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ ไตรรัตนพิพัฒน์
Tracking number : RH525480624TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000022
ชื่อลูกค้า : จิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์
Tracking number : RH525480536TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000021
ชื่อลูกค้า : น้อง ปอเปี๊ยะ
Tracking number : EH068053474TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000020
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ เพ็ญไพจิตร์
Tracking number : RC103391983TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000018
ชื่อลูกค้า : วิภา มูลติชัย
Tracking number : PC089103057TH
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000017
ชื่อลูกค้า : Chonakarn hilme
Tracking number : EH068053355TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000016
ชื่อลูกค้า : ปวิชญาดา อุดคำอ้าย
Tracking number : RC103393613TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000015
ชื่อลูกค้า : พิมพ์ผกา ธีระธนวันต์
Tracking number : RC103391864TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000013
ชื่อลูกค้า : ชนิดา ปานพูนทรัพย์
Tracking number : EH068053151TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : ปาณิสรา กลิ่นสุคนธ์
Tracking number : EH068053284TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : อรนุช สร้อยข่าย
Tracking number : EH068053240TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : ดวงกมล ผาเหลา
Tracking number : RC103392003TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : นางสาวรุจิรา ประทีป ณ ถลาง
Tracking number : RC089111019TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : ปวีณา​ มีทวี
Tracking number : EF322815836TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : นางสาวปัทมา ศรีบุญเรือง
Tracking number : EH068053032TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : Napathr Siripanichkorn
Tracking number : EH068052978TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : เพ็ญศรี ศรีศุภสันต์
Tracking number : EH068052589TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000033
ชื่อลูกค้า : นางสาวจุฑามาศ จันทนี
Tracking number : EH068052947TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000032
ชื่อลูกค้า : คุณบังอร มงคลแท้
Tracking number : EH068052828TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000031
ชื่อลูกค้า : ณัฐวรรณ แก้วรัตน์
Tracking number : PC089111022TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000030
ชื่อลูกค้า : Beer
Tracking number : PC089102670TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000029
ชื่อลูกค้า : นางสาวศิริรัตน์ คำมี
Tracking number : EH068052726TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000027
ชื่อลูกค้า : นิชาภา โพธิ์หล้า
Tracking number : EH068052536TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000026
ชื่อลูกค้า : นาย ศุภณัฐ ณ ฤทธิ์
Tracking number : EH068052465TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000025

Powered by MakeWebEasy.com