ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชฎาวรรณ ไม่โศก EF323043515TH ไปรษณีย์ไทย Apr 27, 2563 00:00 042020000045
พิชญ์ญากานต์ แก้วสุวรรณ PC089110985TH -พัสดุธรรมดา Jun 06, 2020 062020000005
สิริลักษณ์ นัทท์ EG890195446TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 06, 2020 052020000035
วรวุฒิ ศรีวรพรต EG890195525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 06, 2020 062020000004
กานดา ศรีสุข EG890195392TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2020 062020000003
ศิริรัตน์ คำมี EG890195344TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 04, 2020 062020000001
Narumon.va Vachirapolsit PC089144839TH -พัสดุธรรมดา Jun 03, 2020 052020000036
บุญเพ็ญ EG890195361TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 02, 2020 052020000034
จริยา วงษ์สกุล PC089144825TH -พัสดุธรรมดา May 29, 2020 052020000033
นาง ช้อย แซ่หลี EG890195225TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 29, 2020 052020000032
นายสหรัตน์ ทองขาว EG890194834TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020 052020000027
เบญญาภา ศรีสวัสดิ์ PC089102595TH -พัสดุธรรมดา May 27, 2020 052020000030
ยอดเพ็ชร พรหมโสภา PC089102604TH -พัสดุธรรมดา May 27, 2020 052020000029
เพิ่มศักดิ์ EG890194794TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020 052020000028
อินธุอร ค้าสม EG890195018TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 26, 2020 052020000026
สีใสย EG890194998TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000025
นางสาวพิมพ์วดี คิวเจริญ EG890194896TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2020 052020000024
นางมงคล เจตนากลาง PC089102581TH -พัสดุธรรมดา May 20, 2020 052020000023
นางสาวจุฑามาศ บุตรแสง RC103390719TH ไปรษณีย์ไทย May 19, 2020 052020000021
ภักค์ณิจศา จิตชนะหิรันย์ EG890194216TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020 052020000020
อุทิศ สุขะปุณพันธ์ EG890194220TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 19, 2020 052020000019
นลฤดี ปรัชญาพงศ์เทพ PC089111036TH -พัสดุธรรมดา May 16, 2020 052020000018
สดุดี หมะอะ RH525480235TH ไปรษณีย์ไทย May 15, 2020 052020000017
อรวรรณ สกุลเกรียงไกร RH525480244TH ไปรษณีย์ไทย May 15, 2020 052020000016
โชติกา เจตจรัสโรจน์ EG890194114TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 15, 2020 052020000015
นายฐาพล พูลเพิ่ม PC089110937TH -พัสดุธรรมดา May 14, 2020 052020000014
รัตนา นาคจันทร์ RC089110999TH -พัสดุธรรมดา May 14, 2020 052020000013
อรทัย พลเรือง PC089111040TH -พัสดุธรรมดา May 14, 2020 052020000011
กุลิสรา คเณศรสรรค EG890194159TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 13, 2020 052020000012
วราภรณ์ จุงใจ RH525480111TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2020 052020000010
ธนิตา ทริยะ RC103306852TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2020 052020000008
สุจิตรา ปิยวรพงศ์ RH525480023TH ไปรษณีย์ไทย May 09, 2020 052020000007
ณัฐภาส์ ศิริโชตินันท์ PC0891110055TH -พัสดุธรรมดา May 09, 2020 052020000006
สฤษฎ์ นฤขัตพิชัย EG890193649TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 07, 2020 052020000005
นางสาวเมธิณี กันทาเดช RE385130449TH ไปรษณีย์ไทย May 05, 2020 052020000002
กมลทิพย์ ศิริธาดาเจริญ EF323043387TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 042020000048
นางสาวมุกดาวัลย์ ประจันทร์ PC089102771TH -พัสดุ Apr 28, 2020 042020000047
สาลินี คล้ายเรไร PC089102811TH -พัสดุ Apr 28, 2020 042020000046
นางสาวชนากานต์ ชลสุข RC103393675TH -ลงทะเบียน Apr 25, 2020 042020000044
มันตรินี หาญสุรนันท์ PC089102578TH -พัสดุ Apr 25, 2020 042020000043
สุดารัตน์ บัวอิ่น EF323043475TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 25, 2020 042020000042
วาสนา เครือสา RC103393635TH ไปรษณีย์ไทย Apr 24, 2020 042020000041
วิภาวี มุนินทร์สาคร EF323042951TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2020 042020000040
siriwan RC103393729TH ไปรษณีย์ไทย Apr 24, 2020 042020000039
ธรรมนิตย์ จักรเกียรติธนา EF323042917TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2020 042020000038
ตาล(เจ้าเกล้า) PC089102122TH -พัสดุ Apr 24, 2020 042020000037
ธมลวรรณ ชะเต EF323043002TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2020 042020000036
กฤติยาณี อยู่กลุด EF323043047TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2020 042020000035
ชารียา PC089102207TH -พัสดุ Apr 23, 2020 042020000034
วิภาวี มุนินทร์สาคร EF323042744TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 21, 2020 042020000030
ชื่อลูกค้า : ชฎาวรรณ ไม่โศก
Tracking number : EF323043515TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000045
ชื่อลูกค้า : พิชญ์ญากานต์ แก้วสุวรรณ
Tracking number : PC089110985TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : สิริลักษณ์ นัทท์
Tracking number : EG890195446TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000035
ชื่อลูกค้า : วรวุฒิ ศรีวรพรต
Tracking number : EG890195525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : กานดา ศรีสุข
Tracking number : EG890195392TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : ศิริรัตน์ คำมี
Tracking number : EG890195344TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : Narumon.va Vachirapolsit
Tracking number : PC089144839TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000036
ชื่อลูกค้า : บุญเพ็ญ
Tracking number : EG890195361TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000034
ชื่อลูกค้า : จริยา วงษ์สกุล
Tracking number : PC089144825TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000033
ชื่อลูกค้า : นาง ช้อย แซ่หลี
Tracking number : EG890195225TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000032
ชื่อลูกค้า : นายสหรัตน์ ทองขาว
Tracking number : EG890194834TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000027
ชื่อลูกค้า : เบญญาภา ศรีสวัสดิ์
Tracking number : PC089102595TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000030
ชื่อลูกค้า : ยอดเพ็ชร พรหมโสภา
Tracking number : PC089102604TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000029
ชื่อลูกค้า : เพิ่มศักดิ์
Tracking number : EG890194794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000028
ชื่อลูกค้า : อินธุอร ค้าสม
Tracking number : EG890195018TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000026
ชื่อลูกค้า : สีใสย
Tracking number : EG890194998TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000025
ชื่อลูกค้า : นางสาวพิมพ์วดี คิวเจริญ
Tracking number : EG890194896TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000024
ชื่อลูกค้า : นางมงคล เจตนากลาง
Tracking number : PC089102581TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000023
ชื่อลูกค้า : นางสาวจุฑามาศ บุตรแสง
Tracking number : RC103390719TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000021
ชื่อลูกค้า : ภักค์ณิจศา จิตชนะหิรันย์
Tracking number : EG890194216TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000020
ชื่อลูกค้า : อุทิศ สุขะปุณพันธ์
Tracking number : EG890194220TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000019
ชื่อลูกค้า : นลฤดี ปรัชญาพงศ์เทพ
Tracking number : PC089111036TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000018
ชื่อลูกค้า : สดุดี หมะอะ
Tracking number : RH525480235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : อรวรรณ สกุลเกรียงไกร
Tracking number : RH525480244TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000016
ชื่อลูกค้า : โชติกา เจตจรัสโรจน์
Tracking number : EG890194114TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000015
ชื่อลูกค้า : นายฐาพล พูลเพิ่ม
Tracking number : PC089110937TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : รัตนา นาคจันทร์
Tracking number : RC089110999TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000013
ชื่อลูกค้า : อรทัย พลเรือง
Tracking number : PC089111040TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : กุลิสรา คเณศรสรรค
Tracking number : EG890194159TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000012
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ จุงใจ
Tracking number : RH525480111TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000010
ชื่อลูกค้า : ธนิตา ทริยะ
Tracking number : RC103306852TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : สุจิตรา ปิยวรพงศ์
Tracking number : RH525480023TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : ณัฐภาส์ ศิริโชตินันท์
Tracking number : PC0891110055TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : สฤษฎ์ นฤขัตพิชัย
Tracking number : EG890193649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวเมธิณี กันทาเดช
Tracking number : RE385130449TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : กมลทิพย์ ศิริธาดาเจริญ
Tracking number : EF323043387TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000048
ชื่อลูกค้า : นางสาวมุกดาวัลย์ ประจันทร์
Tracking number : PC089102771TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000047
ชื่อลูกค้า : สาลินี คล้ายเรไร
Tracking number : PC089102811TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000046
ชื่อลูกค้า : นางสาวชนากานต์ ชลสุข
Tracking number : RC103393675TH
ประเภทการส่งสินค้า : -ลงทะเบียน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000044
ชื่อลูกค้า : มันตรินี หาญสุรนันท์
Tracking number : PC089102578TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000043
ชื่อลูกค้า : สุดารัตน์ บัวอิ่น
Tracking number : EF323043475TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000042
ชื่อลูกค้า : วาสนา เครือสา
Tracking number : RC103393635TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000041
ชื่อลูกค้า : วิภาวี มุนินทร์สาคร
Tracking number : EF323042951TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000040
ชื่อลูกค้า : siriwan
Tracking number : RC103393729TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000039
ชื่อลูกค้า : ธรรมนิตย์ จักรเกียรติธนา
Tracking number : EF323042917TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000038
ชื่อลูกค้า : ตาล(เจ้าเกล้า)
Tracking number : PC089102122TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000037
ชื่อลูกค้า : ธมลวรรณ ชะเต
Tracking number : EF323043002TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000036
ชื่อลูกค้า : กฤติยาณี อยู่กลุด
Tracking number : EF323043047TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000035
ชื่อลูกค้า : ชารียา
Tracking number : PC089102207TH
ประเภทการส่งสินค้า : -พัสดุ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000034
ชื่อลูกค้า : วิภาวี มุนินทร์สาคร
Tracking number : EF323042744TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000030

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com